Kancelaria Prawna Bujakiewicz Sancewicz

Siedziba Kancelarii: ul. Garażowa 5A,

02-651 Warszawa

Biuro: ul. Długa 11/7B,

85-034 Bydgoszcz

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej RODO), Kancelaria przedstawia poniżej informację, stanowiącą realizację obowiązku zawartego w art. 13 RODO:

 1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej – r.pr. Piotr Bujakiewicz i adw. Witold Sancewicz, prowadzący Kancelarię Prawną Bujakiewicz & Sancewicz s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Garażowej 5A.
 2. Ze współadministratorami można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: office@bujakiewiczsancewicz.pl, pod numer telefonu: + 48602494919 lub listownie na adres wskazany w pkt. 1.
 3. Współadministratorzy będą przetwarzali Pana(i) dane w celu:

3.1. zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO,

3.2. wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO,

 1. dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratorów; jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pana(i) danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.
 3. W każdej chwili przysługuje Panu(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana(i) danych opisanych powyżej. Współadministratorzy zaprzestaną przetwarzania Pana(i) danych, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani(a) danych istnieją dla nich ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana(i) interesów, praw i wolności lub Pana(i) dane okażą się niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Pana(i) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie współadministratorów, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym partnerom, firmom prawniczym, aplikantom, firmom zajmującym się obsługą księgową itp., przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami współadministratorów.
 6. Pana(i) dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), jednak tylko gdy podmiot przetwarzający spełni warunki określone w rozdziale V RODO, w tym warunki dalszego przekazania danych z państwa trzeciego lub przez organizację międzynarodową do innego państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu(i):

9.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

9.2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

9.3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

9.4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

9.5. prawo do przenoszenia danych;

9.7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Współadministratorzy nie podejmują decyzji w sposób zautomatyzowany, nie dokonują profilowania.

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Kontakt:
tel: +48 22 380 03 87
tel: + 48 602 49 49 19
Email : office@bujakiewiczsancewicz.pl

KONTAKT Z KANCELARIĄ | TEL: +48 22 380 03 87 | EMAIL: office@bujakiewiczsancewicz.pl

Kontakt