Kancelaria Prawna Bujakiewicz Sancewicz

Siedziba Kancelarii: ul. Garażowa 5A,

02-651 Warszawa

Biuro: ul. Długa 11/7B,

85-034 Bydgoszcz

PRAWO BUDOWALNE-SPORY BUDOWLANE-PROCES INWESTYCYJNY

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej największych w Polsce firm deweloperskich , budowlanych, inwestorów  oraz innych podmiotów biorących udział w procesie inwestycji budowlanych mieszkaniowych i przemysłowych od momentu prowadzenia negocjacji dotyczącej zakupu działki, poprzez uzyskanie wszelkich zezwoleń, aż po zawarcie i wykonanie umów z nabywcami mieszkań, przekazywaniem obiektów do użytkowania.

Kancelaria posiada kilka istotnych specjalizacji, związanych procesem deweloperskim:

 1. Sprawy Cywilne o odszkodowania z tytułu braku wydania lub opóźnionego wydania decyzji w procesie przygotowania i realizacji inwestycji:

Obejmują szkody jakie Inwestor poniósł z tytułu nierozpoczęcia lub nieterminowego rozpoczęcia realizacji inwestycji, w tym szkody, jakie poniósł z tytułu nie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i/lub decyzji o pozwoleniu na budowę, i/lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków.

 1. Sprawy Administracyjne:

1/ spory dotyczące stwierdzania przewlekłości postępowania,

2/ sprawy zawierania porozumień z organami samorządowymi, zawieranymi w trybie art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (inwestycje dot. budowy bądź przebudowy drogi w związku z inwestycją niedrogową)

3/ szczególnie duże doświadczenie posiadamy w zakresie zwalczania protestów składanych przez osoby trzecie będące lub nie stronami w procesie administracyjnym,

4/ posiadamy doświadczenie w sporach mających za przedmiot decyzje o pozwoleniu zamiennym  (w trybie art. 36a ust. 5 prawa budowlanego).

5/ posiadamy doświadczenie w sprawach przekazanych PINB-om do trybu postępowania naprawczego, na skutek odstępstw projektowych, wykonawczych  lub samowoli budowlanej.

 

Usługi kancelarii obejmują również: 

 • prowadzenia procesów sądowych związanych z kwestiami inwestycyjnymi i budowlanymi ( w tym trudnych) przed Sądami Okręgowymi, Apelacyjnym i Sądem Najwyższym,
 • prowadzenia procesów sądowo administracyjnych  przed  Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem  Administracyjnym,
 • obsługi wszelkich zawieranych umów w ramach realizowanej inwestycji: umowy o roboty budowlane, prace projektowe itp.  ( w tym standaryzacja kontraktów) umowy FIDIC,
 • udziału w negocjacjach kontaktowych i wykonawczych na poziomie inwestora, generalnego wykonawcy, wykonawców i podwykonawców,
 • całościowej obsługi procesu inwestycyjnego dotyczącego w szczególności:
 1. decyzji środowiskowych,
 2. pozwoleń wodnoprawnych,
 3. decyzji o warunkach zabudowy,
 4. rozstrzygania zagadnień spornych dot. zgodności zamierzeń z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
 5. decyzji o pozwoleniu na budowę,
 6. decyzji zamiennych,
 7. decyzji dotyczące wstrzymania robót,
 8. decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów,
 9. decyzji o nałożeniu kar,
 10. postępowań odwoławczych (Wojewoda Mazowiecki, SKO)
 11. decyzje dot. lokalizacji zjazdu, etc.
 • sprzedaży mieszkań bezpośrednio klientom ( ochrona konsumenta UOKiK),
 • Obsługi organów spółek.
 • Udział w rozwiązywaniu sporów odbiorowych, sporów dotyczących kompetencji fachowych osób uprawnionych/uczestników procesu budowlanego, sporów w zakresie projektowania, w tym wiążących się z decyzją o pozwoleniu zamiennym.

 

Kancelaria Prawna Bujakiewicz Sancewicz posiada doświadczenie wykonywania usług prawnych dla dużych podmiotów z branży budowlanej takich jak:

 • W. Construction Holding S.A. w Ząbkach,
 • JWCH Produkcja Budowlana Sp. z o.o. w Ząbkach,
 • JWCH Budownictwo Drogowe Spółka z o. o. w Ząbkach,
 • W. Construction S.A. w Ząbkach,
 • ATW Development sp. jawna w Piaseczno,
 • ARKADA Budownictwo Sp. z o.o w Konstancinie Jeziornej,

–    ALKOR Sp. z o.o. w Bydgoszczy (budownictwo przemysłowe)

oraz innych.

Dodatkowo obsługa prawa wspólnot mieszkaniowych ( m. in Casa Verde/ Zacisze Elsnerów w Warszawie).

Reprezentacja nabywców mieszkań w procesie dot. wad budowlanych.

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Kontakt:
tel: +48 22 380 03 87
tel: + 48 602 49 49 19
Email : office@bujakiewiczsancewicz.pl

KONTAKT Z KANCELARIĄ | TEL: +48 22 380 03 87 | EMAIL: office@bujakiewiczsancewicz.pl

Kontakt